Stålforeningens salgs- og leveringsbetingelser

 

 1. Indledning
  1.1. Nedenstående almindelige vilkår for salg af stål fra lager i Danmark er gældende, medmindre andet udtrykkeligt aftales mellem parterne, der i det følgende betegnes som køber og sælger.
  1.2. Købers egne forretnings- eller indkøbsbetingelser har kun virkning, såfremt de skriftligt er anerkendt af sælger.2. Produktinformation
  2.1. Alle oplysninger om vægt, dimensioner og kvalitet samt tekniske og andre data, der fremgår af kataloger, prospekter og andet reklamemateriale er vejledende og kun bindende i det omfang, de indgår som en del af parternes aftale.

  3. Priser
  3.1. Såfremt materialet er omfattet af en af sælger benyttet prisliste, sker prisberegning på basis af den liste, der er gældende på leveringsdagen.
  3.2. Skriftlige tilbud pr. brev, fax eller e-mail afgives med forbehold for mellemsalg. Såfremt der ikke er angivet særlig acceptfrist, bortfalder tilbuddet hvis accept ikke er sælger i hænde senest ugedagen efter tilbudsdatoen.
  3.3. Mundtligt, herunder telefonisk, opgivne priser er at betragte som fritblivende tilbud.
  3.4. Alle priser er eksklusive merværdiafgift.

  4. Kvalitet
  4.1. Køber er ansvarlig for, at de tekniske data og materialet i sin helhed egner sig til hans behov.
  4.2. Er materialet ikke bestilt efter en standard eller med angiven kvalitetsbetegnelse, vil dette blive leveret som almindelig handelsvare uden ansvar for specielle kvalitetskrav.
  4.3. Certifikat medfølger kun efter aftale. Sælger kontrollerer, at certifikatet dækker det leverede stål, men kontrollerer ikke certifikatets oplysninger.

  5. Kvantum
  5.1. For den leverede totalmængde forbeholdes en margin på plus/minus 5% af det specificerede kvantum. Beregning efter vægt, styk- eller længdeangivelse sker i overensstemmelse med sædvane.
  5.2. Ved bestilling af dimensioner og længder, der ikke er lagerstandard, er køber pligtig til – efter afskæring – at aftage det af det nærmeste standardformat tiloversblevne materiale.

  6. Leveringstid
  6.1. Parterne kan aftale, at levering skal ske på en bestemt dato eller en bestemt tid efter aftalens indgåelse. Det er en forudsætning, at samtlige oplysninger, der er nødvendige for ordrens udførelse på aftaletidspunktet, er kommet til sælgers kendskab.
  6.2. Vedrører ordren stål, som på ordredatoen ikke er på sælgers lager, har sælger pligt til, ufortøvet at underrette køber herom, og om hvornår levering forventes at kunne ske.
  6.3. Hvis sælger ikke leverer inden for leveringstiden, er køber berettiget til ved meddelelse til sælger at kræve levering og fastsætte en endelig, rimelig frist herfor og derved angive, at køber agter at hæve aftalen, såfremt levering ikke sker inden for denne frist. Såfremt levering ikke er sket inden for den således fastsatte frist, er køber berettiget til ved meddelelse til sælger at hæve aftalen.
  6.4. Hvis køber hæver aftalen i henhold til punkt 6.3, har han ret til at kræve erstatning for de omkostninger, der er påført ham ved anskaffelse af tilsvarende leverance fra anden side. Køberen har ikke herudover ret til nogen anden godtgørelse i anledning af den ovennævnte forsinkelse fra sælgers side.
  6.5. Såfremt køber ikke hæver aftalen, har han ikke ret til nogen godtgørelse i anledning af forsinkelse fra sælgers side.

  7. Ansvarsfrihed (force majeure)
  7.1. Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed, når de indtræder efter aftalens indgåelse og forhindrer dens opfyldelse. Arbejdskonflikt og enhver anden omstændighed, som parterne ikke er herre over, såsom brand, krig, uforudsete militærindkaldelser, rekvirering, beslaglæggelse, oprør og uroligheder, restriktioner af drivkraft, mangel på transportmidler, valutarestriktioner, almindelig vareknaphed, ekstraordinære indgreb fra statslige eller EU-myndigheder’s side samt mangler ved eller forsinkelse med leverancer fra sælgers leverandør, som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder.
  7.2. Det påhviler den part, som ønsker at påberåbe sig nogen i punkt 7.1. omhandlet omstændighed, ufortøvet skriftligt at underrette den anden part om dens opståen og ophør.
  7.3. Såfremt en ansvarsfrihedsgrund ikke ophører inden for rimelig tid, har enhver af parterne ret til at hæve aftalen ved skriftlig meddelelse til den anden part.

  8. Forsendelse
  8.1. Alle forsendelser der foretages af sælger pr. bil er betinget af, at aflæsningsstedet er tilgængeligt ad farbar vej.
  8.2. Køber er ansvarlig for omgående aflæsning. Evt. ventetid sker for købers regning.

  9. Afbestilling
  9.1. Ved afbestilling af leverancer er køber forpligtet til at holde sælger skadesløs for de med afbestillingen forbundne omkostninger.

  10. Undersøgelsespligt og reklamation
  10.1. Det påhviler køber at undersøge varen straks efter modtagelsen.
  10.2. Såfremt køber efter undersøgelse i henhold til punkt 10.1 vil påberåbe sig, at leverancen er utilstrækkelig eller behæftet med fejl, skal han senest 8 arbejdsdage efter leveringen orientere sælger herom.
  10.3. Reklamation over fabrikationsfejl, der trods omhyggelig undersøgelse ikke kunne konstateres inden den angivne frist, skal omgående efter opdagelse, dog senest 6 måneder efter materialernes levering, skriftligt fremsættes for sælger.

  11. Mangelfuld levering
  11.1. Sælger forpligter sig til efter eget valg at omlevere eller udbedre leverede materialer, der er behæftet med fejl eller mangler under forudsætning af, at der er reklameret rettidigt i henhold til punkt 10.
  11.2. Hvis sælger ikke omleverer uden ugrundet ophold eller foretager udbedring inden rimelig tid efter at køber har reklameret i henhold til punkt 10., har køber ret til ved skriftlig meddelelse til sælgeren at hæve aftalen, for så vidt angår den mangelfulde del af leverancen.
  11.3. Hvis køber hæver aftalen i henhold til punkt 11.2, har han ret til at kræve erstatning af sælgeren for de yderligere omkostninger, der er påført ham ved anskaffelse af tilsvarende leverance fra anden side.
  11.4. Sælger har intet ansvar for mangler eller for forringet udbytte af mangelfuld leverance udover det i punkt 11.3 foreskrevne. Sælgeren er således ikke erstatningspligtig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andre økonomiske konsekvenstab. Denne begrænsning i sælgerens ansvar gælder ikke, såfremt han har gjort sig skyldig i grov uagtsomhed.

  12. Byggeleveranceklausul
  12.1 For så vidt kun i det omfang de leverede produkter anvendes til byggeri i Danmark, udvides mangelansvaret som følger: Ved fabrikationsfejl, der trods omhyggelig undersøgelse ikke kunne konstateres ved leveringen (skjulte mangler) ophører sælgers ansvar 5 år efter afleveringen af det byggeri, hvori de leverede produkter indgår, dog højest 6 år fra overgivelse af produkterne til køber.
  12.2 Leverancen sker i øvrigt i overensstemmelse med nærværende betingelser.

  13. Produktansvar
  13.1. For produktansvar gælder de til enhver tid gældende regler i dansk ret.
  13.2. Sælger er dog aldrig ansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab.
  13.3 Ved tingskade gælder det, at køber skal holde sælger skadesløs i den udstrækning, sælger pålægges ansvar overfor trediemand for skade, som sælger i henhold til afsnit 13.4 ikke er ansvarlig overfor køber.
  13.4 Sælger er ikke ansvarlig for skade, forvoldt af de leverede materialer:
  a) på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, medens materialerne er i købers besiddelse
  b) på produkter, der er fremstillet af køber, eller på produkter hvori disse indgår, eller for skade på fast ejendom eller løsøre, som disse produkter forårsager. De nævnte begrænsninger i sælgers ansvar gælder ikke, hvis han har gjort sig skyldig i grov uagtsomhed.
  13.5 Hvis trediemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar i henhold til dette punkt, skal denne part straks underrette den anden herom.

  14. Betaling
  14.1. Betalingsfristen løber fra leveringstidspunktet. I de tilfælde, hvor en leverance ifølge aftale skal ledsages af certifikat(er), løber betalingsfristen for den del af leverancen, der er omfattet af certifikat(er), fra det tidspunkt, hvor såvel materialer som certifikat(er) er leveret.
  14.2. Ved overskridelse af betalingsfristen er køber pligtig til at svare morarente af det forfaldne beløb i henhold til aftale eller sædvane.
  14.3. Sælger kan forlange, at køber betaler kontant eller stiller tilfredsstillende sikkerhed for betaling.
  14.4. Betaling ved modregning kan ikke finde sted, hvis modkravet er omtvistet.
  14.5. Manglende overholdelse af aftalte betalingsvilkår anses som væsentlig misligholdelse og berettiger sælger til at standse yderligere leverancer samt til at kræve ethvert tilgodehavende hos køber, forfaldent som uforfaldent, indbetalt straks og skadesløst.
  14.6. Reklamationer berettiger ikke køber til at tilbageholde betaling for præsterede leverencer.

  15. Returvarer
  15.1. Varer modtages kun retur efter særlig herom truffet aftale med sælger.
  15.2. Medmindre andet er aftalt, er det en betingelse for kreditering af returnerede varer, at disse er i ubeskadiget stand og for værks/fabriksemballerede materialers vedkommende, at disse er i original, ubrudt emballage.

  16. Tvistigheder
  16.1. Alle tvistigheder mellem parterne i anledning af aftalen og alt, som har sammenhæng hermed, afgøres efter dansk ret ved de ordinære domstole.
  16.2. Sælger kan dog vælge at lade sagen behandle ved voldgift i overensstemmelse med lov om voldgift, ligesom sælger har ret til at lade eventuelle tvister vedrørende byggeleveranceklausulen behandle ved Voldgiftsnævnet for Bygge- og Anlægsvirksomhed,
  16.3. Alle retssager afgøres ved retten i den retskreds, hvor sælger har sit forretningssted.

  Gyldig fra 1. januar 2003